Simchat Torah

16 Oct - ALL DAY EVENT

Join with Google Hangouts: https://hangouts.google.com/hangouts/_/calendar/Y2J0ZnYub3JnXzh1YmFsdmZmazBrMWdsNGdqOHNhN3U2cDVzQGdyb3VwLmNhbGVuZGFyLmdvb2dsZS5jb20.pp14jfitcvvfsd6fvbh1ttfu20?hs=121